REGULAMIN

Dom Do Wynajęcia „Góralski Przystanek”

§1

Przedmiot regulacji
1. Przedmiotem niniejszej regulacji jest określenie zasad świadczenia przez Nazwa z siedzibą w adres zarządzającego góralskim Przystankiem mieszczące się w Białym Dunajcu przy ul. Kościuszki 46C (zwany dalej Ośrodkiem)
2. Regulamin jest integralną częścią umowy o świadczenie usług hotelowych, do której zawarcia dochodzi przez dokonanie rezerwacji, zameldowanie w Ośrodku, zapłatę zaliczki lub uiszczenie całej należności za pobyt. Dokonanie powyższych czynności jest jednoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją warunków regulaminu.
3. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości, osoby odwiedzające oraz inne, które przebywają na terenie Ośrodka.
4. Regulamin jest dostępny do wglądu w obiekcie oraz na stronie internetowej: www.goralskiprzystanek.com

§2

Czas pobytu
1. Dom wynajmowany jest na doby hotelowe.
2. Każda doba hotelowa trwa od godziny 15.00 do godziny 10.00 dnia następnego.
3. W sytuacji, gdy nie określono czasu pobytu podczas rezerwacji lub zameldowania, przyjmuje się, że wynajem pokoju nastąpił na jedną dobę hotelową.
4. Prośba o przedłużenie pobytu ponad okres wskazany podczas rezerwacji lub zameldowania powinna zostać zgłoszona w recepcji najpóźniej do godziny 9.00 w dniu wymeldowania. Ośrodek może nie uwzględnić prośby w razie braku wolnych miejsc w rzeczonym terminie, nie przestrzegania obowiązującego regulaminu albo nie dokonania płatności w pełnej wysokości za dotychczasowy pobyt.
5. W sytuacji, gdy Gość nie opuści domu do godziny 11.00 w dniu wymeldowania, bez uzyskania uprzedniej zgody w recepcji, Ośrodek uzyskuje prawo do obciążenia gościa opłatą za kolejną dobę hotelową. Opłata za tak przedłużony czas pobytu będzie naliczana w oparciu o ceny obowiązujące w dniu przedłużenia.
6. Gość nie może przekazać pozostałego czasu pobytu w pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę.
7. W przypadku złożenia rezygnacji z pobytu w trakcie trwania doby hotelowej, opłata za dany dzień nie jest zwracana.

§3

Rezerwacja i zameldowanie
1. Ośrodek umożliwia wcześniejszą rezerwację domu telefonicznie, e-mailowo, lub osobiście w recepcji. Dla dokonania ważnej rezerwacji koniecznym jest podanie prawdziwych danych osobowych jednej osoby (płatnika) , na rzecz której rezerwacja jest dokonywana.
2.Rezerwacja gwarantuje dostępność domu w umówionym terminie wyłącznie po uiszczeniu przez Gościa przedpłaty w wysokości 30 % ceny pełnego pobytu. Przedpłata nie podlega zwrotowi w przypadku odwołania rezerwacji później aniżeli 90 dni przed pierwszym dniem pobytu wskazanym w rezerwacji. W przypadku braku możliwości dochowania rezerwacji z przyczyn zawinionych przez Ośrodek, przedpłata podlega zwrotowi w pełnej wysokości.
3. Podstawą do zameldowania Gościa jest okazanie dowodu osobistego lub paszportu.
4. Osoby niezameldowane mogą przebywać w pokoju Gości od godz. 7:00 do godz. 22:00. . Przebywanie osób niezameldowanych w domu po godz. 22:00 bez ich wcześniejszego dokwaterowania równoznaczne jest z wyrażeniem przez Gościa wynajmującego pokój zgody na odpłatne dokwaterowanie osoby niezameldowanej, przy czym koszt jej pobytu zostaje zwiększony o 50%.
5. Ośrodek nie bierze odpowiedzialności za błędne określenie przez Gościa przy rezerwacji nieprawidłowego rodzaju pokoju oraz terminu pobytu.
6. Ośrodek może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin, w szczególności poprzez wyrządzenie szkody w mieniu Ośrodka lub mieniu Gości, szkody na osobie Gościa, pracownika Ośrodka albo innej osobie przebywającej na jego terenie, tudzież w inny sposób rażąco zakłócił spokojny pobyt Gości lub prawidłowe funkcjonowanie Ośrodka. W przypadku zatajenia informacji co do danych osobowych wskazanej powyżej osoby w momencie dokonywania rezerwacji i uiszczania przedpłaty, przedpłata ta w sytuacji odmowy przyjęcia tegoż Gościa nie podlega zwrotowi.

§4

Opłata za pobyt
1. Gość obowiązany jest uiścić opłatę za cały pobyt najpóźniej w dniu przyjazdu – podczas zameldowania do Ośrodka.
2. Opłaty dokonywane są zgodnie z Cennikiem obowiązującym w momencie dokonania ważnej rezerwacji tylko w razie jej utrzymania do momentu zameldowania Gościa w Ośrodku.
3. W przypadkach innych aniżeli wskazane powyżej, opłaty dokonywane są zgodnie z Cennikiem obowiązującym w chwili zameldowania.
4. Opłata za pobyt obejmuje usługi szczegółowo określone w Ofercie.

§5

Usługi i odpowiedzialność Ośrodka
1. Ośrodek świadczy usługi stosownie do swojej kategorii i standardu.
2. W razie zastrzeżeń w zakresie standardu otrzymanych usług, Gość obowiązany jest niezwłocznie powiadomić o zaistniałym fakcie recepcję celem sprawdzenia ich prawdziwości i dostosowania usług do obowiązujących w Ośrodku standardów.
3. Wszelkie reklamacje powinny być złożone w recepcji niezwłocznie po dostrzeżeniu przyczyny ich zgłoszenia.
4. Ośrodek ma obowiązek zapewnić:
a) warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku Gościa,
b) bezpieczeństwo pobytu w ośrodku,
c) profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie świadczonych usług
d) wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w przypadku jego obecności, gdy wyrazi na to zgodę albo życzenie,
e) w miarę posiadanych możliwości inny pokój lub w inny sposób złagodzić niedogodności, gdy występujące w pokoju usterki nie będą mogły być usunięte,
f) na życzenie Gościa w zakresie posiadanej wiedzy i możliwości:
– udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą,
– budzenie o żądanej godzinie,
– zamawianie taksówki,
– przechowywanie innego bagażu Gościa.
5. Ośrodek ponosi odpowiedzialność za mienie wnoszone przez osoby korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami Kodeksu cywilnego. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia albo utratę zwierząt żywych, jak również samochodu tudzież innego pojazdu należącego do Gościa, przedmiotów w nim pozostawionych albo innych rzeczy znajdujących się poza budynkiem Ośrodka, niezależnie od tego, czy powstanie szkody miało miejsce na parkingu lub innym terenie Ośrodka, czy też poza jego terenem. Gość obowiązany jest zawiadomić o szkodzie recepcję niezwłocznie po otrzymaniu informacji o jej wystąpieniu.
6. O rzeczach pozostawionych przez Gościa podczas pobytu Ośrodek zawiadamia niezwłocznie po powzięciu informacji w tym względzie poprzez jeden z dostępnych środków komunikacji (listownie, mailowo lub telefonicznie). W razie otrzymania takowej dyspozycji Ośrodek przesyła pozostawione rzeczy na koszt i odpowiedzialność Gościa pod wskazany przez Niego adres. Ośrodek przechowuje pozostawione rzeczy na koszt i odpowiedzialność Gościa tylko przez okres 3 miesięcy.
Artykuły spożywcze nie będą przechowywane. 

§6

Prawa i obowiązki osób przebywających w Ośrodku

1. Gość hotelowy ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych Ośrodka, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób. Gość ma obowiązek zawiadomić recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu. Powyższe stosuje się odpowiednio do innych osób przebywających na terenie Ośrodka.
2. Niepełnoletnie dzieci powinny znajdować się na terenie Ośrodka pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania ich niepełnoletnich dzieci.
3. Każdorazowo opuszczając pokój Gość powinien sprawdzić zamknięcie okien i drzwi, a ponadto wyłączyć urządzenia elektryczne, zgasić światło i zakręcić krany. Klucz można pozostawić w recepcji. Za zgubienie klucza obowiązuje opłata w wysokości 150 zł.
4. Zabrania się dokonywania jakichkolwiek zmian w pokojach hotelowych i ich wyposażeniu, zwłaszcza naruszającym ich funkcjonalność i bezpieczeństwo korzystania.
5. Zachowanie Gości, , osób odwiedzających, jak również innych przebywających na terenie Ośrodka nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych osób przebywających w obiekcie.
6. W ośrodku obowiązuje cisza nocna od godziny 23:00 do 7:00 dnia następnego.
7. Ze względów bezpieczeństwa zabronione jest używanie w pokojach grzałek, własnych czajników elektrycznych, żelazek i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju hotelowego (nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy komputerowych).
8. W budynku Ośrodka o obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, którego naruszenie skutkuje obciążeniem Gościa, osoby odwiedzającej lub innej przebywającej na terenie Ośrodka opłatą w wysokości 1000 zł.
9. Na teren Ośrodka nie można wnosić przedmiotów niebezpiecznych, w tym broni i amunicji, materiałów łatwopalnych, wybuchowych i iluminacyjnych.
10. Zabrania się prowadzenia na terenie Ośrodka działalności akwizycyjnej i innego rodzaju sprzedaży towarów lub usług.
11. W przypadku rażącego naruszenia regulaminu, Ośrodek może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która je narusza (umowa o świadczenie usług hotelowych ulega wówczas rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym). Osoba taka jest zobowiązana do niezwłocznego zastosowania się do żądań pracowników Ośrodka, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia (w tym trwającą dobę hotelową w pełnej wysokości), zapłaty za ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia terenu Ośrodka.

§6

Postanowienia końcowe
1. Gość wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) przez Ośrodek dla potrzeb niezbędnych do realizacji pobytu Gościa w Ośrodku oraz korzystania przez Gościa z pozostałych usług świadczonych przez Ośrodek. Gość ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich korygowania.
2. W sprawach nieuregulowanych znajdują zastosowanie odpowiednie przepisy prawa cywilnego.
3. W razie niemożności osiągnięcia porozumienia, spory wynikające z wykonania umowy zostaną poddane do rozstrzygnięcia Sądowi właściwemu według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
Biały Dunajec, 1.02.2018

Góralski Przystanek

ul. Kościuszki 46c
34-425 Biały Dunajec

Zadzwoń:

Wraz z naszymi partnerami stosujemy pliki cookies (tzw. ciasteczka) i inne technologie WIĘCEJ INFORMACJI

Wraz z naszymi partnerami stosujemy pliki cookies (tzw. ciasteczka) i inne pokrewne technologie, które mają na celu:
• Zapewnienie bezpieczeństwa podczas korzystania z naszych stron
• Ulepszenie świadczonych przez nas usług poprzez wykorzystanie danych w celach analitycznych i statystycznych
• Poznanie Twoich preferencji na podstawie sposobu korzystania z naszej strony
Zakres wykorzystywania plików cookies możesz określić w ustawieniach Twojej przeglądarki. Bez wprowadzenia zmian ustawień, informacje w plikach cookies mogą być zapisywane w pamięci Twojego urządzenia.

Zamknięcie i dalsze korzystanie ze strony oznacza zgodę